โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...

ช่วงวัน-เวลาดังกล่าวไม่สามารถพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้


  พบปัญหาติดต่อ
        081-3808670 (นายเสกสรรค์ จันสนิท หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
  เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
  บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

  งานรับนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา