โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชุมแพศึกษารับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566


การสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

app_registration

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คลิกปุ่มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
app_registration

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

คลิกปุ่มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4

content_paste_search

ตรวจสอบผลการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566

คลิกปุ่มตรวจสอบผลการสมัคร ม.1, ม.4
print

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566

คลิกปุ่มพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ม.1, ม.4
bar_chart

สถิติจำนวนผู้สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566

คลิกปุ่มเข้าสถิติการรับสมัคร ม.1, ม.4


  พบปัญหาติดต่อ
        081-3808670 (นายเสกสรรค์ จันสนิท หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา หัวหน้างานรับนักเรียน)
  เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
  บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

  งานรับนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา